Prezydent Miasta Lublin ogłosił otwarte konkursy ofert na wspieranie w 2015 r. zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki – AKTUALIZACJA

logo-LIPL2

Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych serdecznie zaprasza do udziału w ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Lublin otwartych konkursach na wspieranie w 2015 r. zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w szczególności dotyczących: prowadzenie portalu kultura.lublin.eu oraz wydarzeń w ramach Miasta Kultury.

I Konkurs ofert:
1. Obsługa miejskiego systemu informacji kulturalnych.
1) celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom Lublina dostępu do informacji kulturalnych; realizacja zadania polega na współprowadzeniu portalu www.kultura.lublin.eu i obejmuje:
- gromadzenie informacji dotyczących aktualnych wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie Lublina, ich redagowanie oraz zamieszczanie na stronie w działach: wydarzenia, wiadomości, osoby, instytucje, ogłoszenia, teksty, archiwum prasowe;
- przygotowywanie i zamieszczanie na stronie głównej minimum trzech wiadomości w ciągu tygodnia;
- bieżące dodawanie oraz aktualizowanie profili osób i instytucji;
- selekcję, edycję, przygotowanie i zamieszczania materiałów multimedialnych, w tym zdjęć i video;
- bieżącą aktualizację dat w wydarzeniach kluczowych, bieżącą obsługę skrzynki e-mail: redakcja.kultura@l ublin.eu;
- umieszczanie banerów promocyjnych oraz usuwanie nieaktualnych banerów ze strony głównej.
Zadanie obejmuje także tłumaczenie wybranych informacji na język angielski o objętości łącznej nie mniejszej niż 600 stron znormalizowanego maszynopisu oraz zamieszczanie ich na angielskiej wersji strony.
2. Dzielnice kultury – realizacja przedsięwzięć o zasięgu lokalnym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu zwiększenia potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę.
2) Przedsięwzięcia mogą obejmować w szczególności:
a) realizację działań z zakresu edukacji kulturalnej;
b) działania integrujące mieszkańców, aktywizujące i włączające ich w czynne uczestnictwo w kulturze;
c) wzbogacenie oferty wydarzeń artystycznych i kulturalnych prezentowanych w dzielnicach.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin bip.lublin.eu

II Konkurs ofert:
3. Miasto kultury 2015 – realizacja przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu podniesienia jakości życia mieszkańców Lublina.
Preferowane będą projekty:
1) wpisujące się w realizację priorytetów: „Edukacja kulturalna i artystyczna”, „Wzmacnianie pozycji Lublina w Europie i na świecie”, „Lublin 2017”, a w szczególności w realizację Programów Operacyjnych pn.: „Wydarzenia kulturalne”, „Kultura i edukacja”, „Lublin dla dzieci”, „Nowa 1lokacja – Lublin 2017”, „Współpraca międzynarodowa”, „Otwarty wschód”,
2) cykliczne, kontynuujące dotychczasowe działania,
3) wprowadzające innowacyjne rozwiązania,
4) włączające mieszkańców Lublina w proces przygotowań do obchodów 700. rocznicy nadania Lublinowi prawa miejskiego magdeburskiego przypadającej w 2017 roku.
2. Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej – kontynuacja tworzenia kolekcji sztuki
współczesnej poprzez: zakup lub wykonanie dzieł sztuki, prowadzenie dokumentacji
naukowej związanej z kolekcją, prowadzenie ewidencji dzieł sztuki z kolekcji,
przechowywanie, ochronę i konserwację dzieł sztuki z kolekcji, organizowanie wystaw nowo zakupionych dzieł sztuki, działania edukacyjne związane z nowo zakupionymi dziełami sztuki oraz promocję kolekcji.
Termin realizacji zadania: Od 1 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin bip.lublin.eu

III Konkurs ofert:
4. Miasto kultury 2015-2017 – realizacja przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu podniesienia jakości życia mieszkańców Lublina, których realizacja wymaga kontynuacji w terminie przekraczającym rok budżetowy. W ramach zadania mogą być realizowane wyłącznie przedsięwzięcia o charakterze cyklicznym (minimum druga edycja) lub przedsięwzięcia związane z przygotowaniami i obchodami Jubileuszu 700-lecia Lublina.
Termin realizacji zadania: Od 1 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.
Możliwa jest realizacja całości zadania lub jego części poza granicami kraju. Dotyczy to w m.in. przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym w zakresie współpracy Lublina: z Ukrainą i innymi państwami Partnerstwa Wschodniego, z europejskimi miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi Miasta Lublin.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE…

Szkolenie dotyczące przygotowania ofert i realizacji zadań : Miasto kultury 2015 oraz Miasto kultury w latach 2015 -2017