O projekcie LIPL

logo_UE

„Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych”

Projekt realizowany przez Lubelską Fundację Rozwoju w partnerstwie z Miejskim Urzędem Pracy  w Lublinie oraz Stowarzyszeniem W STRONĘ CZŁOWIEKA.

Okres realizacji projektu: od 01 stycznia 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Obszar realizacji: województwo lubelskie

Cel projektu: wdrożenie i upowszechnienie modelu współpracy międzysektorowej w 6 jednostkach samorządu terytorialnego (JST) i 18 organizacjach pozarządowych (NGO) z województwa lubelskiego w ramach działań prowadzonych przez utworzenie Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych (LIPL).

Cele szczegółowe:

  • podniesienie wiedzy 100 uczestników projektu w zakresie wdrażania standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi
  • podniesienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych do implementowania wypracowanego lokalnego modelu współpracy
  • wdrożenie na terenie 6 JST samooceny Lokalnym Indeksem Jakości Współpracy

Grupa docelowa:

6 jednostek samorządu terytorialnego i 18 organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego.

Projekt zakłada poprawę współpracy międzysektorowej poprzez:

  • kompleksowy system wsparcia partnerskich inicjatyw międzysektorowych mających na celu m.in. zidentyfikowanie i pomoc w zawiązaniu 6 partnerstw lokalnych
  • utworzenie i funkcjonowanie Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych
  • działania informacyjno – szkoleniowe: organizację seminariów w pięciu większych miastach woj. lubelskiego dla przedstawicieli JST i NGO
  • upowszechnianie działań prowadzonych przez LIPL poprzez opracowanie Mapy Aktywności Międzysektorowych Partnerstw zawierającej m.in. informacje o funkcjonujących partnerstwach lokalnych

Biuro Projektu
Lubelska Fundacja Rozwoju
ul. Rynek 7, 20-111 Lublin
tel. 81 528 53 33,

Biuro Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych
ul. Niecała 5/5, 20-080 Lublin
tel. 607 810 778
email: biuro.lipl@gmail.com

Projekt „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet V Dobre rządzenie
Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora
Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego