Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy

Głównym celem projektu było zwiększenie zakresu oraz podniesienie jakości mechanizmów, służących współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną.

Realizacja projektu zakładała podjęcie działań o charakterze diagnostyczno-badawczym, metodyczno-edukacyjnym oraz skierowane na upowszechnianie i promocję wypracowanego „Modelu współpracy” (dokument do pobrania 1.17MB ).

W ramach działań diagnostyczno-badawczych zrealizowano spotkania (np. grupy wymiany doświadczeń) oraz tradycyjne badania społeczne wśród przedstawicieli administracji publicznej i trzeciego sektora. Na ich podstawie powstały raporty i ekspertyzy. Istotnym wyzwaniem w ramach tych działań było również opracowanie tzw. indeksu jakości współpracy. Twórcom projektu zależało na stworzeniu narzędzia, które pozwoliłoby oszacować jakość współpracy i które stałoby się powszechnie stosowaną metodą pomiaru. Rezultaty tych prac prezentujemy tutaj – w Niezbędniku.

 

Wśród działań metodyczno-edukacyjnych, których celem było uświadomienie przedstawicielom administracji publicznej i organizacji pozarządowych korzyści wynikających ze współpracy pomiędzy sektorami, znalazły się m.in.:

  • „Fora pełnomocników” i „Szkoła dla trenerów” – działania upowszechniające wypracowane w projekcie rozwiązania, skierowane bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za współpracę jednostek samorządu terytorialnego i NGOs, organizowane przede wszystkim przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT.
  • Warsztaty dla przedstawicieli społeczności lokalnych oraz NGO, mające na celu włączenie społeczności lokalnych i organizacji (szczególnie działających na obszarach wiejskich) w proces wypracowywania i testowania modelu współpracy, za które odpowiedzialne jest Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
  • „Okrągłe Stoły” – spotkania organizowane przez Collegium dla pełnomocników i przedstawicieli NGOs w formie warsztatów nt. wypracowanego modelu i doradztwa w zakresie budowania współpracy.

Ważnym przedsięwzięciem w ramach projektu były także rozmaite formy promocji wypracowanych w ramach projektu rozwiązań. Do takich zaliczyć należy m.in.:

  • Przygotowanie wielu publikacji o „tradycyjnym” charakterze (od rozmaitych ekspertyz i poradnika, po artykuły na portalu ngo.pl) oraz poradnika multimedialnego i gry komputerowej.
  • Cykl ośmiu konferencji regionalnych organizowanych przez SPLOT i FAOW z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów. Podczas konferencji zaprezentowane zostały wyniki badań i analiz prowadzonych przez Partnerstwo oraz szczegóły dotyczące wypracowanego modelu. Podjęta została dyskusja dotycząca wdrażania proponowanych rozwiązań na szczeblu lokalnym i dystrybuowane  materiały informacyjno-promocyjne.

 

Aktualne informacje na temat działań podejmowanych w ramach projektu znajdują się na stronie Lidera oraz na podstronie projektu w serwisie wszechnica.org.pl/model_wspolpracy prowadzonej przez zespół Collegium Civitas.

Na bazie standardów współpracy wypracowanych w powyższym projekcie powstał projekt pn. „LUBELSKI INKUBATOR PARTNERSTW LOKALNYCH” realizowany przez Lubelską Fundację Rozwoju w partnerstwie z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie i Stowarzyszeniem W Stronę Człowieka realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Inicjując w Lublinie pierwszy w Polsce Inkubator Partnerstw Lokalnych partnerzy chcą zachęcać inne samorządy do włączania społeczności lokalnych  w realizację wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw. Działalność Inkubatora ma wpłynąć też korzystnie na podniesienie jakości życia mieszkańców wspólnoty samorządowej.