MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY

Realizatorzy inicjatywy:
1. Fundacja Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości
2. Powiat Łukowski
3. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej
4. Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju

Okres realizacji: od 01 września 2014r. do 31 maja 2015r.

Działania w ramach projektu:
1. Podjęcie współpracy z Powiatem Łukowskim w celu zwiększenia aktywności gospodarczej w społeczeństwie, wspierania przedsiębiorczości oraz umiejętności związanych z przedsiębiorczością wśród młodzieży, łatwiejszej wymiany, przepływu i współtworzenia wiedzy.

2. Organizacja spotkań dla 9 szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu łukowskiego.

Projekt skierowany będzie do uczniów z niżej wymienionych szkół:
1. Zespół Szkół im. Wł. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym
2. Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie
3. Zespół Szkół Nr 2 w Łukowie
4. Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie
5. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
6. IV Liceum Ogólnokształcące w Łukowie
7. Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim
8. Zespół Szkół w Adamowie
9. Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa

3. Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców ze Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej. Analiza zebranych ankiet.

Uczniowie wskażą w ankietach m.in.: co wiedzą nt. przedsiębiorczości, jakich umiejętności miękkich niezbędnych przy prowadzeniu działalności im brakuje, jakie mają opinie na temat przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i sposobu jego prowadzenia, jakie zagadnienia powinien zawierać program do nauczania przedsiębiorczości, jakie zakłady pracy chcieliby odwiedzić w ramach wizyt.
Ankietyzacja nauczycieli pozwoli na sprawdzenie ich postaw i opinii dotyczących przydatności poszczególnych tematów oraz jakości nauczania podstaw przedsiębiorczości oraz ich postawy wobec ewentualnych zmian w sposobie nauczania, tematyce zajęć i wykorzystywaniu pomocy naukowych.
Przeprowadzone ankiety wśród przedsiębiorców będą źródłem informacji o ich spostrzeżeniach dotyczących m.in. braków w wykształceniu i umiejętnościach u młodzieży.

4. Przeprowadzenie warsztatów z przedsiębiorczości dla uczniów i nauczycieli.
Tematyka warsztatów wynikać będzie z przeprowadzonej ankietyzacji, która wskaże potrzeby uczniów i nauczycieli w tym zakresie. Liczba godzin warsztatów także będzie uzależniona od wskazanych potrzeb.
Na podstawie rozmów z nauczycielami m.in. przedmiotu przedsiębiorczości wynika, że w ramach warsztatów należy przeprowadzić dla uczniów zajęcia m.in. z autoprezentacji, metod badania rynku. Na zakończenie warsztatów uczestnicy wypełniać będą ankiety oceny warsztatów.
Planujemy zorganizować warsztaty dla nauczycieli – tematyka warsztatów wynikać będzie z potrzeb nauczycieli.

5. Wizyty uczniów i nauczycieli w zakładach pracy.
Wizyty te umożliwią uczniom i nauczycielom poznanie nowych technologii i organizacji pracy, będą okazją do zapoznania się z nowoczesnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem oraz pozwolą na bezpośredni kontakt ze środowiskiem pracy. Dostarczą praktycznej wiedzy o zawodach, czynnościach i warunkach ich wykonywania.
Plan wizyty: poznanie zakładu pracy (struktura organizacyjna firmy, sprzęt, technologie); spotkanie
z właścicielem firmy i prezentacja ogólna działalności; podsumowanie wizyty przez przedstawiciela firmy/nauczyciela – pytania uczniów.
Planujemy przeprowadzić po 1 wizycie dla każdej ze szkół, wyboru uczniów dokona nauczyciel przedsiębiorczości w porozumieniu z wychowawcami klas. Grupy średnio 10-15 osobowe.
Na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji zostanie sporządzona lista zakładów pracy możliwych do odwiedzenia i z tej listy dana szkoła dokona wyboru dla siebie.
Na zakończenie wizyt uczestnicy wypełniać będą ankiety oceny wizyt.

6. Opracowanie zbiorczego raportu zawierającego wyniki ankiet oraz ocen warsztatów i wizyt.
Raport zbiorczy będzie uwzględniał wyniki przeprowadzonej ankietyzacji, będzie zawierał uwagi, sugestie, oczekiwania uczniów i nauczycieli oraz przedsiębiorców, dotyczące nauczania przedsiębiorczości w szkołach. Dydaktycy otrzymają w raporcie cenne wskazówki dotyczące nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

7. Przeprowadzenie konkursu „Mój pierwszy biznes” wśród młodzieży w celu wyłonienia i nagrodzenia najlepszych pomysłów na przedsięwzięcie gospodarcze.
W każdej szkole zostanie ogłoszony konkurs „Mój pierwszy biznes”. Zainteresowani udziałem w konkursie uczniowie przygotują fiszkę projektową z opisem swojego pomysłu na biznes oraz krótki film reklamujący to przedsięwzięcie. Zadaniem ucznia w filmie będzie jak najlepsze „sprzedanie własnej osoby, własnego pomysłu” i przekonanie komisji konkursowej co do wyboru finalistów konkursu. Z każdej szkoły nauczyciele wytypują najlepsze 2-3 projekty, które przejdą do finałowego etapu. Spośród wszystkich wytypowanych projektów zostaną nagrodzone 3 projekty ( lub więcej w zależności od pozyskanych środków od sponsorów). Członkami Komisji Oceniającej będą przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Łukowie, Łukowskiego Stowarzyszenie Rozwoju, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej i Fundacji Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości. Nagrodą w konkursie będą nagrody rzeczowe, np. tablet, aparat fotograficzny, voucher do wykorzystania w Inkubatorze Przedsiębiorczości (na przygotowanie biznesplanu, usługę doradczą, itp.).

8. Konferencja podsumowująca projekt.
Na konferencję zostaną zaproszeni Dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie ostatnich klas, przedsiębiorcy. Podczas konferencji omówione zostaną efekty osiągnięte podczas realizacji projektu. Zostaną zaproszeni także przedsiębiorcy, którzy na swoim przykładzie przedstawią dobre praktyki prowadzenia działalności gospodarczej. Konferencja będzie okazją do wręczenia nagród w konkursie „Mój pierwszy biznes”. W trakcie konferencji będą także wyemitowane filmy reklamowe finalistów konkursu „Mój pierwszy biznes”. Zostaną wręczone podziękowania dla Dyrektorów i nauczycieli za udział w projekcie.

Projekt „Młodzi Przedsiębiorcy” realizowany jest w ramach konkursu na najciekawsze inicjatywy międzysektorowe w województwie lubelskim pt. „Współpraca się opłaca” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pt.: „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych”.

 

REALIZACJA DZIAŁAŃ

Luty 2015 r. – Warsztaty pt.: „Ja o sobie i Ty o mnie – warsztat z autoprezentacji”

Program warsztatów obejmował:

I. „Jak cię widzą tak Cię piszą” czyli moja marka osobista

Co to jest marka osobista – elementy budowania własnego wizerunku

Autoprezentacja – zarządzanie własnym wizerunkiem

Autodiagnoza własnego stylu prezentacjiMoje mocne strony i obszary do poprawy

II. Co mówić i jak mówić czyli komunikacja werbalna i niewerbalna

Słowa, słowa, słowa – mówienie to sztuka

dobieranie treści i sposobu mówienia do celu prezentacji i rodzaju odbiorców, dobór słów, odpowiednie przedstawianie faktów, korzystanie z przykładów, używanie pojęć i terminów branżowych, stosowanie odpowiednich form gramatycznych, analiza błędów i korygowanie nawyków językowych, manieryzmy językowe

Mowa ciała czyli, jak sprawić, żeby odbiorcy nas słuchali i lubili

postawa ciała, sposób poruszania się, gestykulacja, kontrola nad kontaktem wzrokowym, utrzymanie odpowiedniego wyrazu twarzy, ton  i siła głosu, tempo wymowy, wskazówki dotyczące wyglądu: ubioru, atrybutów, fryzury, itd.

III. Radzenie sobie z tremą podczas wystąpienia

indywidualny dobór technik radzenia sobie z tremą w zależności od bodźca wywołującego napięcie, ćwiczenia relaksacyjne na chwilę przed wystąpieniem, elementy treningu relaksacji służące radzeniu sobie z przedłużającym się stresem

IV. Przedsiębiorca – a kto to taki?

pojęcie przedsiębiorczości – teoria a praktyka, każdy może być Einsteinem – rzecz o kreatywności, marketing, PR, reklama w małej firmie, networkingu i social media – jak wykorzystać siłę Internetu.

dla uczniów:

- IV Liceum Ogólnokształcącego  w Łukowie

DSC_0988 DSC_0992 DSC_1001

 

- Zespołu Szkół nr 1 w  Łukowie

DSC_0987 DSC_0989 DSC_1004

 

- I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza  Kościuszki w  Łukowie

DSC_1026 DSC_1024 DSC_1027

 

- Zespołu Szkół nr  2 w  Łukowie

DSC_1028 DSC_1034   DSC_1037

 

- Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej w  Łukowie

 

DSC_1043 DSC_1039 (1) DSC_1042

 

-  Zespołu  Szkół nr 3 w  Łukowie

DSC_1050 DSC_1058 DSC_1063

 

- szkół ponadgimnazjalnych  z powiatu łukowskiego

 

- Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim

 

Marzec 2015 r.Warsztaty  pt.: „Ja o sobie i Ty o mnie – warsztat z  autoprezentacji” 

dla uczniów:

- Zespołu  Szkół im.Wł. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym

DSC_1089 DSC_1093 DSC_1094

 

- Zespołu  Szkół w Adamowie

DSC_1101 DSC_1102 DSC_1106

 

Marzec 2015 r.Warsztaty dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z powiatu łukowskiego pt. „Podstawy przedsiębiorczości w akcji”

Program warsztatów obejmował:

1.      Komunikacja – podstawa sukcesu każdego przedsiębiorcy

Rola komunikacji w prowadzeniu biznesu

Komunikacja werbalna i niewerbalna – różnice i rola w działalności gospodarczej

Autoprezentacja – zarządzanie własnym wizerunkiem

2.      Jak w praktyce wykorzystać psychologię w biznesie

Sposoby na pobudzenie kreatywności uczniów

Typy charakterologiczne – jak wykorzystać ich znajomość w biznesie

Motywowanie i feedback – podstawowe narzędzia pracy z ludźmi

3.      Wprowadzenie do e-biznesu i e-commerce

Pojęcie i strategie e-biznesu

Realizowanie sprzedaży za pośrednictwem Internetu

Prowadzenie działalności handlowej w Internecie

Usługi i technologia Internetu

4.      Interaktywny warsztat zamiast lekcji

Gry i symulacje jako skuteczne metody aktywizacji

Case study – ucz się od najlepszych

Burza mózgów i inne strategie kreatywności grupowej

DSC_1108 DSC_1109 DSC_1111

 

Fundacja Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości wspólnie z Powiatem Łukowskim, Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej i Łukowskim Stowarzyszeniem Rozwoju zorganizowała konkurs „Mój pierwszy biznes” w ramach inicjatywy „Młodzi Przedsiębiorcy”.

Wyniki Konkursu