„SIEĆ INTEGRACJI W GMINACH GORZKÓW, IZBICA, RUDNIK, ŻÓŁKIEWKA”

Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zostało jednym z sześciu laureatów konkursu „Współpraca się opłaca. Konkurs na najlepsze inicjatywy międzysektorowe w województwie lubelskim” w ramach projektu „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych” ze środków POKL, Priorytet V. Organizatorem konkursu była Lubelska Fundacja Rozwoju w partnerstwie z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie oraz Stowarzyszeniem „W STRONĘ CZŁOWIEKA”.

Celem naszego zwycięskiego projektu jest wielowymiarowa integracja społeczności lokalnej z gmin Gorzków, Izbica, Rudnik i Żółkiewka, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Służyć ma temu inicjatywa założenia międzygminnego ośrodka wsparcia dla osób z tych gmin.
Jako Stowarzyszenie z ponad 20-letnim doświadczeniem w działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych uważamy, że trudności w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych na terenach wiejskich spowodowane są ich izolacją i małą dostępnością oferty pomocowej i kulturalnej. Razem z naszymi partnerami chcemy to zmieniać, podejmując przede wszystkim działania na rzecz utworzenia ośrodka wsparcia, w którym odbywały by się zajęcia dla osób niepełnosprawnych.

Naszymi partnerami są jednostki samorządowe z terenu powiatu krasnostawskiego: Urząd Gminy Gorzków, Urząd Gminy Izbica, Urząd Gminy Rudnik i Urząd Gminy Żółkiewka oraz organizacje pozarządowe: Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus”, Fundacja SanctusNemus oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Orłowskiej.

Dzięki tak szerokiej współpracy chcemy nie tylko otworzyć ośrodek wsparcia, ale też aktywizować społeczność lokalną, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i starszych. Ważnym atutem projektu jest wzmacnianie kapitału społecznego rozumianego jako zaufanie, otwartość, wspólnotowość, silne więzi i tożsamość wspólnotowa, zwiększająca zdolność do pracy zespołowej, kooperacji. Kapitał społeczny jest podstawą budowania nowoczesnej relacji państwo – obywatele oraz dobrej współpracy między organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Realizacja działań

W projekcie Krasnostawskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pt. „Sieć integracji w gminach Gorzków, Izbica, Rudnik, Żółkiewka” działamy w celu utworzenia na naszym terenie ośrodka wsparcia. Ośrodek taki jest domem przeznaczonym dla osób dorosłych – przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Zajęcia w ośrodku umożliwiłyby tym osobom lepszą integrację ze środowiskiem społecznym, ćwiczenie różnych umiejętności przydatnych w życiu, rehabilitację, a także atrakcyjną formę spędzenia czasu poza domem. Środowiskowy Ośrodek Wsparcia  obejmuje wsparciem także rodziców i opiekunów swych podopiecznych, poprzez prowadzenie dla nich działalności edukacyjnej i szkoleniowej, usług konsultacyjnych i poradnictwa.

Przygotowanie do utworzenia takiego ośrodka wymagało nawiązania dobrej współpracy z wójtami gmin, przedstawienia im idei funkcjonowania ośrodka wsparcia, podjęcia wspólnych ustaleń dotyczących obiektów, w których potencjalnie mógłby być prowadzony. Nawiązaliśmy też bliską współpracę z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej. Jest ona dla nas kluczowa, by dotrzeć do osób potencjalnie mogących korzystać z ośrodka wsparcia. Ponadto, o skierowaniu danej osoby do ośrodka wsparcia decyduje właśnie ośrodek pomocy społecznej z danej gminy. Jesteśmy bardzo pozytywnie zbudowani dobrymi kontaktami, jakie udało nam się nawiązać z pracownikami GOPS-ów  w gminach Gorzków, Izbica, Rudnik, Żółkiewka. Z ich wsparciem zorganizowaliśmy spotkania dla osób, które mogłyby być podopiecznymi ośrodka wsparcia.

Obecnie czeka nas jeszcze dokończenie przygotowania wymaganej dokumentacji oraz złożenie jej w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

 

Promocja

Promocja Sieć Integracji...